Lundegård Vandværk

Årsberetning 2005
For Lundegårds vandværk.

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 22. februar 2006 kl. 19:00 i samlingsstuen Lundegårdsvej 30.

 

I beretningen er det rimeligt at følge op på en sag vedrørende henvendelsen om levering af vand til Nysø, som blev omtalt i bestyrelsens beretning for 2004.

Historien er følgende:

Vandkvaliteten for de boliger, som ligger på Christinelund, og får vand fra vandværket ejet af Nysø, havde problemer med at leve op til kravene for rent drikkevand.

Det skal nævnes, at området ligger indenfor Lundegård vandværks forsyningsområde, og vi har derfor en forpligtigelse til at forsyne området med vand, hvis en ansøgning om levering af vand bliver fremsendt.

Betalingen ville være udfra vores priser og betingelser i takstbladet.

I bestyrelsen var vi usikre på, hvor gode de allerede eksisterende forsyningsledninger på Christinelund var. Vi kunne derfor enten i fremtiden risikere at påføre Lundegård Vandværk en udgift til at renovere ledningsnettet. Omvendt kunne vi udskifte hele det eksisterende ledningsnet og påføre brugerne på Christinelund en stor udgift.

En anden mulighed er, at den eksisterende forening af brugere på Nysø bevares, og Lundegård Vandværk er entreprenør for levering af vand.

Det bevirker at Lundegård vandværk får en udgift til én måler for hele Christinelund, og får ét tilslutningsbidrag.

Ansvaret, for forsyningsledningerne fra Lundegård Vandværks nuværende ledningsnet, og til Christinelund, er derfor Nysøs.

Et udkast til kontrakt er fremlagt efter forhandling mellem parterne. Udspillet i det videre forløb ligger nu hos Nysø.

På nuværende tidspunkt i 2006 er der endnu ikke nogen afklaring, men vi er vidende om, at vandkvaliteten fra Nysø ikke er acceptabel, og vi kan derfor indenfor en overskuelig fremtid få en henvendelse om at levere vand. Vi er ligeledes vidende om at Christinelund er solgt. Om det får nogen betydning i forbindelse med leveringen af vand fra Lundegård Vandværk vil blive undersøgt i forbindelse med en eventuel henvendelse fra Nysø.

I øvrigt kan det nævnes, at ovenstående arrangement har foranlediget en usikkerhed om efterfølgende konsekvenser. Hvilket kom til udtryk ved en henvendelse efter generalforsamlingen fra et enkelt medlem.

Usikkerheden er imidlertid løst, men det skal nævnes, at alt hvad der foretages er i samråd med Vandværksforeningen og Præstø Kommune.

I øvrigt betragtes frustrationerne fra dette medlem i forbindelse med generalforsamlingen i 2005 og bestyrelsens arbejde med Christinelund, som værende ude af verden.

 

Reparation af vandværket og løbende reparationer af ledningsnettet:

-Sidst på året havde vi en utæthed i rentvandstanken.

Sagen starter ved, at en bruger på Skovhusevej ringer, og oplyser at vandet er grumset. Det viser sig, at det er en utæthed i rentvandsbeholderen.

Faren for forurening er ikke til stede, men en reparation er nødvendig så hurtig som mulig. Så mange som mulig fik en telefonisk henvendelse, at vandet blev lukket den følgende dag. Desuden blev regionalradioen bedt om at sende beskeden.

Efterfølgende var vandet grumset og uklart. Dette forårsaget af, at dels har rentvandstanken været tømt for vand, men bundfald har været tilstede, og dels har der siddet urenheder i rørene. Forhåbentlig er alle problemerne løst nu.

Glædeligvis, i forhold til tidligere år, har vi kun haft ét brud på vandledningen. Hvis du vil vide mere om vandkvalitet, takster, regulativ eller vedtægter så se:

http://forening1.bynet.dk  og klik ind på Lundegård Vandværk.

 

Fremtidige sager:

-Stadigvæk har vi nogle problemer med målerne på vandværket. Differencen mellem den mængde, der bliver sendt ud, og det der bliver registreret hos brugerne, er for stort.

-Forekomsten af nitrit er stadigvæk for stort.

-Vores kortmateriale skal opdateres, og digitaliseres, hvilket vil blive gjort snarest. Vores kortmateriale er meget gammelt, og alt er ikke løbende opdateret.

Vi havde et problem, da SEAS skulle lægge el-ledninger ned i umiddelbar nærhed af vores vandledninger.

Heldigvis vil Morten fra vandteknik være behjælpelig med at opdaterer kortmaterialet.

-En sidste ting, som ikke direkte har noget med vandværket at gøre.

Den gamle transformatorstation, som ligger ved indgangen til vores boring, skal rives ned, når ledningerne er lagt i jorden.

Beboere på Lundegårdsvej ønsker at bevare transformatorstationen, og en forhandling om dette forhold er optaget med SEAS.

Resultatet kendes endnu ikke.

Udfaktureret vandmængde = 17.071 m3

Antal brugere = 119

 

På bestyrelsens vegne
Bendt Nielsen

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)