Lundegård Vandværk

Referat generalf. 2005

I/S Lundegård Vandværk 4720 Præstø

Referat af generalforsamling 9. marts 2005 kl. 1930.

Formanden Bendt Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen, og blev efterfulgt af en lille irettesættelse fra den tidligere formand Bent Zwergius om, at godt nok var der blevet indkaldt rettidigt, men at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal afholdes i februar. Dette er taget til efterretning af bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

Eli Frandsen blev foreslået og modtog opgaven.

 

2. Formandens beretning om det forløbne år

Den uddelte beretning blev refereret, og specielt en forespørgsel fra Christinelund vedrørende en eventuel levering af vand blev gennemgået.

Christinelund ligger inden for vores forsyningsområde, og vi er derfor forpligtiget til at levere vand hvis de ønsker det. Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til betingelserne for en tilslutning til LUVA, og dette er forelagt “Foreningen af vandværker i Danmark” samt Præstø Kommune, der begge foreløbigt har godkendt dette. Eli Frandsen spurgte lidt til mængde og antal brugere og dette er Ca. 2000 m2 / 6 husstande.

Bestyrelsen afventer nu på en tilbagemelding, på det fremsendte udkast.

Det foregående år har der været et minimum af henvendelser, og dette må betyde at vi har et velfungerende vandværk.

Fremtiden byder på en digitalisering af ledningsnettet, og bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne, så dette kan blive udført. Dette betyder at vi får en god dokumentation over ledningsnettet, og hermed forhåbentlig undgå fremtidige overgravninger af ledningsnettet som vi for eksempel oplevede på Nihøjvej.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning

Det reviderede regnskab, Budget for 2005 og takstbladet blev uddelt af kassereren. Det blev forklaret at bestyrelse blandt andet havde sikret sig lidt bedre, med en lille udbygning på vores forsikring, så denne er bedre dækket personligt, hvis uheldet skulle være ude. Årsregnskabet viste et mindre underskud. Og dette blev forklaret med henvisning til, at bestyrelseshonoraret for 2003 først var udbetalt i 2004.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Budget for det kommende år

Med hensyn til budgettet der har et lille underskud, blev det bemærket, at dette principielt bør balancere.

Budgettet blev godkendt

 

5. Godkendelse af takstblad

En lille bemærkning omkring takstbladet var, at gebyrer og bøder ikke mere er momspligtige beløb, og derfor er de opgivne beløb nu uden moms.

Takstbladet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget indkomne forslag fra forbrugerne.

 

7. Valg af 1 medlem samt suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Bent B. Olsen var på valg og modtog genvalg.

Søren Clausen                  Lundegårdsvej 18             blev valgt til suppleant

 

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant

Edith Olsen                        Skovhusevej 6                   blev genvalgt

Søren Clausen                  Lundegårdsvej i 8             blev genvalgt

Else Jensen Skovhusevej i 3                 blev genvalgt

 

9. Eventuelt

Under eventuelt blev der talt en del, som sædvanlig.
Det emne der dog optog mødedeltagerne mest, var dog måden der var blevet indkaldt til generalforsamlingen på. Bestyrelsen havde som vedtægterne beskriver, i år valgt at indrykke en annonce i lokalbladet. Dette mente forbrugerne ikke er tilstrækkeligt, og foreslog en vedtægtsændring, der gør det obligatorisk at fremsende indkaldelsen til alle forbrugerne pr. post. Dette tages til efterretning.

Eli Frandsen foreslog at nedlægge hjemmesiden, da der intet materiale fra bestyrelsen var modtaget i 2004. Dette mente deltagerne var en knap så god ide, og bestyrelsen lovede at benytte denne mulighed for, at viderebringe vigtige oplysninger fra vandværket til forbrugerne noget oftere.

 

Dirigent: Eli Frandsen

Bestyrelsen: Bendt Nielsen, Bent Buchwald Olsen, Hans Henrik Preuss Kristoffersen

Referent: HHPK

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)