Lundegård Vandværk

Referat af generalforsamling 2008

I/S Lundegård Vandværk 4720 Præstø

Referat af generalforsamling 26. februar 2008 kl. 1900.

 

Dagsorden:

Antal fremmødte: 14

Antal stemmeberettigede:

 

1. Valg af dirigent

Hans Henrik

 

2. Beretning om det forløbne år:

Først et velkommen til alle

2007 var et relativt stille år for Luva. Vi har udpumpet 18066 m3 vand til brugerne.

Udover det har vi spildt ca. 450 m3, hvoraf de godt 200 er eftergivet spild hos en af vore interessenter. Loven byder os at tage betaling for 300 m3 og hvis vi eftergiver det, der er udover dette så kan brugeren få eftergivet afløbsafgiften.

Ved årsskiftet var vi 129 interessenter. Dette fremgår ikke rigtigt af regnskabet da disse først har afregnet i 2008. Vi kan i denne forbindelse sige velkommen til de nye forbrugere fra Christinelunds området.

For dem der har besøgt vores hjemmeside på det seneste, vil de kunne se at siden er blevet revideret og det er Peters værk. For interesserede vil både referatet fra denne generalforsamling ligesom referaterne fra fremtidige bestyrelsesmøder være at finde på hjemmesiden.

Udover det vil der også komme oplysninger om planlagte lukninger og hvad der vil være relateret til driften. Oplysninger om vandkvaliteten og vandets hårdhedsgrad vil også være muligt at finde på siden. Vedtægterne, bestyrelsen osv. hører også naturligt til der.

For dem der har studeret hjemmesiden vil spørgsmålet ang. vandkvaliteten naturligt trænge sig på. Det er rigtigt, at der er et mindre problem med bakterier - dog så lille at der ikke er påbud om noget af hensyn til brugerne. Vor vandekspert har monteret et reduktionssystem, der vil få vandet til at blive perfekt, men det tager lidt tid at få de resultater vi ønsker.

Med hensyn til værket så er der blevet installeret transientbeskyttelse. Dette blev påbudt af forsikringsselskabet efter sidste lynnedslag. Ellers ville egenbetalingen blive 5 gange det normale. Arbejdet gik i bud og Filtenborg blev valgt. Den sidste del af tilslutningen bliver d. 050308 mellem kl. 900 og 1200, hvorfor der er lukker for vandet i dette tidsrum.

En lille detalje som vi arvede fra sidste generalforsamling er en fejl i takstbladet for 2008. Der mangler moms på tilslutningsafgiften derfor tages takstblad 2008 op på denne generalforsamling til fornyet godkendelse og når vi får det retur fra kommunen er det gældende fra den kommunale godkendelsesdato,

Som i alle er vidende om, så er der også indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i aften. Dette for at begrænse interessenternes ansvar. Som det er i dag så hæfter alle interessenter med alt hvad de ejer – tandbørste, hovedpude, løsetænder – alt hvad vi ejer. Dette er ikke nødvendigt vandværket er så kapitalstærkt, at der ikke er noget til hinder for at gå fra Is til Amba. I et Amba skal der føres erhvervsregnskab og dette skal revideres af valgte revisorer, Tja, det gør vi jo så der er intet der skal ændres i vor måde at arbejde på. Ambaet skal inden for 8 uger fra beslutningen anmeldes til selskabsstyrelsen for at være retsgyldigt. Derfor er vi nået frem til at ændre selskabsformen til et Amba – Andelsselskab med begrænset ansvar . Begrænsningen går på at vi alle risikerer den indskudte kapital. I tilfælde af en forureningsulykke eller lignende i en tid hvor miljø er et stort emne kan det blive en alvorlig sag for den enkelte interessent.

I den anledning er der udarbejdet et sæt nye vedtægter hvor der er taget hensyn til begrænsningen. Dette kommer til udtryk i § 5 medlemsforpligtigelser; punktet er stort set bortfaldet og det bliver et punkt senere i aften.

Anskaffelse af elektronisk kortmateriel til erstatning for de gamle kort er besluttet. Peter er gået i gang, Geodata er koblet på, og på sigt vil vi kunne se det på Luva. Det er dog ikke kun for vor egen skyld at vi gør arbejdet, men på grund af ovenfra kommende krav når nogen skal ned og grave i vor undergrund.

Alt i alt synes vi at vi er nået et stykke på vej mod at blive et moderne og tidssvarende vandværk.

Der blev fra forsamlingen spurgt til hvad det mere præcist er der er fundet overskridelse af grænseværdien for. Bestyrelsen oplyser at det er ammonium og at årsagen er at grænseværdien er blevet nedsat, dvs. at vandets kvalitet ikke er blevet forringet.

Beretningen godkendt.

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet blev uddelt og gennemgået med uddybende bemærkninger fra kassereren

Spørgsmål: I forbindelse med udgifter til sikring af bygningerne og boringer – er der gjort tiltag?

Ja, der er skiftet døre og låsebeslag over brøndene. Næste punkt i denne forbindelse er reparation af hegnet omkring vandværket.

Ingen yderligere bemærkninger - regnskabet godkendt.

 

4. Budget for det kommende år fremlægges

Budget for 2008 blev uddelt og gennemgået af kassereren.

Budgettet modtaget positivt fra forsamlingen og blev godkendt.

 

5. Godkendelse af takstblad for det kommende år

Takstblad 2009 blev uddelt af kassereren.

Der er moms på indskud/anlægsbidrag, hvorfor prisen på dette er steget med disse 25%.

Eneste anden ændring er at vandværkets hjemmeside adresse er tilføjet.

Takstblad 2009 blev vedtaget.

Herefter uddeltes takstblad 2008 da der som omtalt i formandens beretning ikke har været skrevet moms på indskud/anlægsbidrag. Så snart det er vedtaget her på generalforsamlingen og fremsendt til kommunen vil takstblad 2008 være gældende fra den dag, hvor kommunen har godkendt takstbladet.

Takstblad 2008 blev vedtaget.

 

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre selskabsformen fra I/S til A.M.B.A.

Før behandlingen af forslaget blev der talt om bestyrelsens orientering i forbindelse med indkaldelsen til både den ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

Nogle af de fremmødte havde gerne set en skriftlig direkte indkaldelse til generalforsamlingen, især fordi der er dette forslag vedr. selskabsformen. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil fremover i et lignende tilfælde udsende skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne.

Der er dog ingen tvivl om at indkaldelsen til denne generalforsamling er helt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Herudover opfordres bestyrelsen til at udsende en skriftlig orientering vedr. den fremtidige form for orientering vedrørende nyheder fra vandværket. F.eks. vedr. muligheden for at tilmelde sig en form for nyhedsmail og at medlemmer fremover primært vil blive orienteret via LUVA’s hjemmeside.

Mht. bestyrelsens forslag om ændring af selskabsformen fra I/S til et AMBA så konkluderes det at der ikke er tilstrækkeligt fremmøde til at forsamlingen er beslutningsdygtig.

Forslaget falder derfor på dette punkt - og genoptages på den ekstraordinære generalforsamling senere på aftenen.

Bestyrelsen fremsatte derudover forslag om at få §11 i vedtægterne ændret fra at generalforsamlingen skal afholdes i februar måned til "afholdelse i 1.kvartal$quot;.

Forslaget blev vedtaget.

 

7. Valg af 1 medlem samt suppleanter til bestyrelsen

Bent Buchwald Olsen Egebjergvej 5 kasserer er på valg - genvalgt.

Peter Wolff Egebjergvej 1 suppleant er på valg - genvalgt.

 

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant

Edith Olsen Skovhusevej 6 er på valg - modtager ikke genvalg

Bendt Nielsen Lundegårdsvej er på valg - ikke fremmødt.

Bo Larsen Skovhusevej 16 er på valg - valgt til revisor.

Norma Krabbe Smidstrupvej 17 er valgt til revisor.

Bo Berendsen Lundegårdsvej 16 er valgt som revisorsuppleant.

I forbindelse med ændring af selskabsform til AMBA er der ingen krav til ændring af revision.

Man har i bestyrelsen talt om evt. at anvende støtte til kassererens arbejde vedrørende bogholderiet. Kassereren gav en kort orientering vedrørende arbejdsgangen for vandværkets bogholderi/revision.

 

9. Eventuelt

Der blev spurgt til hvem der ejer vandmålerne? Det gør vandværket.

Ingen yderligere punkter.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen af dirigenten med tak for god ro og orden.

 

 

Referatet i Word- og Acrobat-(PDF)-format

Referatet kan downloades i Microsoft Word eller Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Word-format.
Referat 2008.

Acrobat/PDF-format.
Referat 2008.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)