Lundegård Vandværk

Referat af generalforsamling 2009

Lundegård Vandværk’s generalforsamling onsdag 25. marts 2009:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Antal fremmødte: 15

Antal stemmeberettigede: 13

1. Valg af dirigent

Hans Henrik (Referat af Peter Wolff)

2. Beretning om det forløbne år:

Først et velkommen til alle ved formanden og der var ikke spørgsmål til beretningen der er uddelt til alle.

2008 var et relativt stille år for LUVA. Vi har udpumpet 19.954 m3 vand til brugerne. Ved årsskiftet var vi 129 interessenter; dette er uændret i forhold til sidste år. Hjemmesiden er i år blevet klar til at medlemmerne kan tilmelde sig til at få nyheder, varsler og indkaldelser på mail, så vi opfordrer alle til at gå ind på Lundegårdvandværks internetadresse LUVA.dk og skrive sine oplysninger der. Sidste år blev der installeret en reduktion på vores filter, så vi kunne efterkomme de nye reducerede max. grænser for ammonium. Grænsen blev overholdt, men gav os nogle nye og større problemer. Den 28.04.08 gik værket tomt for vand. 14 timer senere kl. 01.24 standsede alle pumper automatisk, da der ikke var noget forbrug hos vores medlemmer. At alle udpumpnings pumperne standser og i en periode står stille er det bedste bevis for at anlægget er tæt. Så da ferskvandstanken gik tom var det ikke på grund af brud, men pga. en kombination af forbrug og for lille filterkapacitet. Reduktionen, der var monteret på filtrene, blev efter rådslagning med kommunens tilsynskontor fjernet og problemet blev forelagt dem, der havde installeret filtrene. Inden denne fjernelse af reduktionen nåede vi d. 23.05.08 igen at opleve at værket løb tomt. Problemet mht. ammoniumsgrænse er ikke afhjulpet endnu, da vi i en periode skulle vente på om det blev os, der skulle levere vand til Enegård vandværk. De valgte selv at blive en del af det kommunale værk i Præstø. Efter deres beslutning er der indhentet tilbud om øget filtermasse og frekvensstyrede dykpumper i vores 2 boringer. Det for at spare energi og for at kunne styre mængden af vand både i filtrene og i tanken. Samtidig udskiftes udpumpningspumpe nr. 2 til en frekvensstyret pumpe. Da vi skiftede den første sparede vi 15.000 kr. i el pr. år Så det skal blive spændene hvad dette giver. Der er forespurgt på en ny styretavle som vi kan kommunikere med via Internettet. Vi vil via vores hjemmeside kunne se hvordan værket kører og der vil kunne aflæses alle køretekniske statistikker. Vi ser hvad det bliver til. Med hensyn til vores Hjemmeside så vi den årvågne kunne konstatere at den generalforsamlingsbeslutning fra sidste år, angående tidspunktet for generalforsamling ikke er rettet. I §11 står der stadig som frist Februar. Der blev vedtaget 1 kvartal som tidsramme pga. bedre tid til regnskabet. At vi ikke har rettet det, hænger sammen med at vi måtte konstatere at vores ekstraordinære generalforsamling, hvor vi af økonomiske grunde ønskede at omlægge vores I/S til AmbA ikke var afholdt i overensstemmelse med vores vedtægter. At vi efterfølgende fra andre værker har erfaret, at der er en del problemer med at videreføre vandværkets cvr.nr. har indtil videre afholdt os fra at indkalde til et fornyet forsøg, men det vil komme i år, når der ligger en køreplan fra vandværksforeningen. Vedtægtstilretningen vil blive ordnet umiddelbart og jeg beklager.

Beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet blev uddelt og gennemgået med uddybende bemærkninger fra kassereren Nye udgifter til transientbeskyttelse på 40.000 kr. giver lavere forsikringer. 76.000 er fejlagtigt indbetalt i forhøjet takst. Forslag er, at det fejlopkrevne beløb modregnes til næste år. Vandværket har rigeligt med penge til nyetableringer etc.

Spørgsmål: Der er spørgsmål om renten på vores konti kunne vre højere. Bestyrelsen vil undersøge om man kan skaffe en højere rente. Er egenkaptitalen stor nok til evt. nye boringer? Ja, mener bestyrelsen. Der er penge til nye boringer hvis det bliver nødvendigt. Søren gennemgår nogle af de forbedringer man vil etablere i de kommende år, herunder mere præcis måling på vandtanken og bedre filtrering for at imødegå problemerne med, at vi i spidsbeastninger løber tør for rent vand. Vi ar dog stadig rigeligt med råvand, så større filtreringskapacitet burde kunne løse probemet. Regnskabet godkendes.

Ingen yderligere bemærkninger – regnskabet godkendt.

4. Budget for det kommende år fremlægges

Kasseren gør opmærksom på, at budgettet også indeholder de for meget indbetalte takster til næste år. Der skal påberegnes mindst 50.000 mere i vedligeholdelsesudgifter. Elpriserne fader og vi regner med at spare lidt der. To af de dyre vandprøver bliver det til år. Bestyrelseshonorar er uændret. Der regnes med et underskud, idet det i 2008 for meget opkrævede skal tilbagebetales.

Spørgsmål: Er bestyrelsen tilfreds med honoraret? Bestyrelsen er tilfreds.

Budget for 2009 blev uddelt og gennemgået af kassereren. Budgettet modtaget positivt fra forsamlingen og blev godkendt.

5. Godkendelse af takstblad for det kommende år

Samme priser som sidste år. Kasseren gør opmærksom på teksten omkring reglerne for målerplacering og målertype. Vi følger kommunens vandregulativer og dertil egne regler. Takstbladet skal laves, så vandværket ikke tjener penge. Man regner ikke med mulighed for mange nye medlemmer, dog er et enkelt pt. i gang med at blive tilsluttet.

Takstblad 2010 blev uddelt af kassereren. Eneste anden ændring er at vandværkets hjemmeside adresse er tilføjet. Takstblad 2010 blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten gør opmærksom på, at der ikke er indkommet forslag. Ingen yderligere kommentarer.

7. Valg af 1 medlem samt suppleanter til bestyrelsen

Hans Henrik Kristofersen, Egebjergvej er på valg som bestyrelsesmedlem - modtager genvalg Peter Wolff, Egebjergvej 1 suppleant er på valg - modtager genvalg som 1. suppleant. Bo Berendsen Lundegårdsvej - valgt som 2. suppleant til bestyrelsen.

Spøgsmål:

Det konstateres, at reglerne omkring valg af suppleanter ikke fremgår tydeligt af vedtægterne. Det bemærkes, at det "normale" er, at suppleanter valges for ét år ad gangen. Almindelig accept af dette.

Bent Buchwald bemærker, at der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 1.suppleant og 2. suppleant.

 

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant

Bo Larsen er på valg - modtager genvalg som revisor.

Bo Berendsen er på valg - modtager genvalg til revisorsuppleant

Norma Krabbe er på valg - modtager genvalg til revisor

 

9. Eventuelt

Søren forslår at generalforsmalingen lukkes, da der alligevel ikke kan vedtages noget nu. Dette accepteres.

 

Generalforsmalingen lukkedes herefter og dirigenten takker for god ro og orden.

 

 

Det diskuteres om man kan lægge oplysninger omkring vandforbrug, udpumpning etc. direkte ud på hjemmesiden, så det kan følges nøje. Filterkapaciteten skal sættes op, også for at imødegå den for høje ammonium-værdi. Grænseværdien blev sat en faktor 10 ned for nogle år siden, og den i forbindelse røg vi over. Hvis vi filtrerer yderligere med de nuværende filtre, så falder kapaciteten og vi kan løbe ind i problemer med at rentvandstanken tømmes. Det skal løses inden årets udgang. Søren lover at vi IKKE kommer til at skulle koge andet. Vandkvaliteten er ingenlunde alarmerende.

 

Bestyrelsen har besluttet at indbetale 4.000,- kr. til en vandfond i Vordingborg Kommune (10-20 øre pr. udpumpet kbm). Vandfonden skal bruges til hjælp ved lukning af ikke aktive boringer. Hver lukning koster 20.000-30.000 kr.

 

Det diskuteres at åbne brønde på Skovhusevej potentielt kunne være forureningskilder til vandværksvandet.

 

Terrorsikring. Er værket tilstrækkelig sikret? Ny dør er sat i. Ellers kun hegn med lås. Værket er ikke som sådan terrorsikret. Bestyrelsen udmelder at de er trygge.

 

Mødet lukkes kl. 21.20......

 

 

Referatet i Word- og Acrobat-(PDF)-format

Referatet kan downloades i Microsoft Word eller Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Word-format.
Referat og Beretning 2009.

Acrobat/PDF-format.
Referat og Beretning 2009.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)