Lundegård Vandværk

Regulativ
for
I/S Lundegård Vandværk

Indholdsfortegnelse:

1. Indledende bestemmelser

2. Vandforsyningens styrelse

3. Ret til forsyning med vand

4. Forsyningsledninger

5. Stikledninger

6–10. Vandinstallationer

6. Jordledninger

7. Installationer i bygninger

8. Hovedmålere (afregningsmålere)

9. Bimålere (fordelingsmålere)

10. Ansøgning

11. Opretholdelse af tryk og forsyning

12. Vandspild

13. Brug af vand fra brandhaner

14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

15. Driftsbidrag

16. Betaling af anlægs– og driftsbidrag m.v.

17. Straffebestemmelser

18. Ikrafttrædelse

 

1. Indledende bestemmelser

1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 af Byrådet i Præstø Kommune efter forhandling med I/S Lundegård Vandværk.

1.2. Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs– og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.

1.3. Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø– og Energiministeriets bekendtgørelser af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 6 og 7.

1.4. Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand– og afløbsledninger som senest ændret ved lov nr. 1084 af 29. december 1997 .

1.5. Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol af vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

1.6. Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning, jf. lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab, som senest ændret ved lov nr. 1092 af 29. december 1997.

1.7. I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, . For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, beboeren af en tjenestebolig og ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer .

1.8. Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings– eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings– eller andelsenhed i en ejendom.

Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.

1.9. Ved en vandforsynings hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.10. Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.

1.11. Regulativet udleveres vederlagsfrit fra vandforsyningen eller kommunen.

Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog pkt. 8.11.

 

2. Vandforsyningens styrelse

Vandværket ejes og drives af  I/S Lundegård Vandværk.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen og skal godkendes af byrådet, i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.

Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

 

3. Ret til forsyning med vand

3.1. Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad.

3.2. Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af byrådet.

3.3. Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.

Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4. Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om– eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels– eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

 

4. Forsyningsledninger

4.1. Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens §§, 29 og 45–48.

Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2. I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandforsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af punkt 3.4., 4. punktum.

Byrådet kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning,, som følge af en vejregulering, skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3. Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter byrådets anvisning og betales af kommunen.

Byrådet kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt; meromkostningerne herved afholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

4.4. Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

 

5. Stikledninger

5.1. Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

5.2. I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.3. Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt een stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Hvis stikledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

5.4. Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Byrådet kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

5.5. Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

 

6–10. Vandinstallationer

6. Jordledninger

6.1. Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

6.2. Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

6.3. Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Vandforsyningen kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter – herunder den fornødne udbedring – udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

6.4. Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5. Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings– og/eller stikledning afholdes af grundejeren.

6.6. Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham kan byrådet efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

 

7. Installationer i bygninger

7.1. Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

7.2. Fabriksfremstillede produkterder indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være godkendt efter de af By– og Boligministeren fastsatte regler om kontrol– og godkendelsesordninger, medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen eller forsynet med CE–mærke, der viser at produktet er i overensstemmelse med harmoniserede europæiske standarter

7.3. Hvis vandforsyningen finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

7.4. Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

7.5. Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning.

7.6. Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan byrådet efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

 

8. Hovedmålere (afregningsmålere)

8.1. Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes een måler i hver ejendom.

Ejendommens ejer kan, jf. bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug i ejendomme med flere enheder stille krav om afregningsmålere i hver enkelt enhed når

  1. den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med een måler,
  2. den enkelte enhed skal være forsynet med een selvstændig vandledning,
  3. vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane udenfor enheden.

8.2. Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Vandforsyningen kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

8.3. Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet, omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

8.4. Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

8.5. Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.6. Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen.

Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

8.7. Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8. Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om at installere vandmåler, kan byrådet efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

8.9. Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet.

Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de fejlgrænser ved forskellige gennemløbsmængder, som er fastsat i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om kontrol med vandmålere.og Erhvervsfremme Styrelsens Måletekniske Direktiv om kontrolsystem for målere i drift.

Hvis målerens visning ligger indenfor de fastsatte fejlgrænser, afholdes omkostningerne til prøvningen af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis målerens visning ligger udenfor de fastsatte fejlgrænser, afholdes omkostningerne til prøvningen af vandforsyningen.

Efter forhandling med ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

8.10. Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

8.11. Hvis der for Ún eller flere ejendomme jf. 8.1 er etableret direkte kundeforhold mellem bruger og vandforsyning overgår, for de berørte ejendomme, ejerens ansvar, rettigheder eller forpligtigelser vedrørende pkt. 8.5, 8.7 første punktum, 8.9 og 8.10 til brugeren.

 

9. Bimålere (fordelingsmålere)

9.1. Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere.

9.2. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

9.3. Bimålere kan udlånes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

8.2–7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

9.4. Hvis bimåleren ikke udlånes fra vandforsyningen, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:

8.2–4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålernes anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give vandforsyningen meddelelse om det.

De plomber, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af vandforsyningen.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

 

10. Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og byrådets tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

Vandforsyningen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

 

11. Opretholdelse af tryk og forsyning

11.1. Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

11.2. Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

11.3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

11.4. Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

 

12. Vandspild

12.1. Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre der er givet særlig tilladelse fra vandforsyningen.

12.2. Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag.

Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

 

13. Brug af vand fra brandhaner

Bortset fra indsats ved brand– og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen bruge vand fra brandhaner.

 

14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

14.1. For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens personale – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

14.2. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

 

15. Driftsbidrag

15.1. For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Vandforsyningen kan forlange oplysning fra byrådet om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

15.2. For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.

15.3. For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

 

16. Betaling af anlægs– og driftsbidrag m.v.

16.1. Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller byrådet har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

16.2. Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, medmindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

16.3. Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav. 16.2, 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan aflukning ikke ske, medmindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

16.4. Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i 16.2 og 3.

16.5. Hvis der for en eller flere ejendomme efter pkt. 8.1 er etableret direkte kundeforhold mellem bruger og vandforsyning, har vandværket tilsvarende forpligtigelse vedrørende genåbning i pkt. 16.2, som vandværket har ved en ny ejer.

 

17. Straffebestemmelser

17.1. Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

17.2. Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

17.3. Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 om kontrol med vandmålere, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 19.

 

18. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2000, og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 22. juni 1989.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

 

Godkendt af Præstø Byråd den 15. december 1999.

 

––oo000oo––

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)